(آرشیو نویسنده منوره السادات نمائی مرتضائی)

دفتر شعر

بعد از تو...

بعد از تو فهمیده ام
«قهوه ها»
تلخ هستند


19 آبان 1398 543 0