دفتر مجازی شعر

دفتر شعر

دوربین اما...

تو را به اوج آسمان می برند
ملائک با بال هاشان
دوربین اما
تنها عبور شهابی را ثبت کرده است


03 خرداد 1397 447 0

تنها مورچه ها در این عکس خوب افتاده اند

تو را
ذره ذره
نجات می دهند
از زیر آوارهای درعا
تنها مورچه ها در این عکس
خوب افتاده اند


03 خرداد 1397 310 0