دفتر مجازی شعر

بازگشت به شاخه والد: شعرا

محمد شمس لنگرودی

دفتر شعر

از گلی که نچیده ام...

از گلی که نچیده ام
عطری به سرانگشتم نیست
خاری به دل است


06 تیر 1398 703 0

...

قاتلان
مقتولان
قاضیان
همه از همین خیابان گذشتند


06 تیر 1398 279 0

...

ای شن
تکرار همین چیزهاست زندگی
که تو رسم می کنی
تکرار همین قصه هاست

قصه که تمام می شود
آدم ها کجا می روند؟


06 تیر 1398 1102 0

...

... قصه که تمام می شود
آدم ها کجا می روند؟


06 تیر 1398 322 0