دفتر مجازی شعر

دفتر شعر

یادداشت موقت


آیات غمزه انجمن مجازی شعر فارسی به همت برادر خوبم آقای احسان کاوه راه اندازی شده است

عضویت در سایت را به همه ی دوستان شاعرم پیشنهاد می کنم

http://ayateghamzeh.ir/18 فروردین 1391 2389 0