دفتر مجازی شعر

دفتر شعر

مشعر حق عزم منا کرده ای


کعبه ی شش گوشه بنا کرده ای؟26 آبان 1391 3190 0