دفتر شعر

مشعر حق عزم منا کرده ای


کعبه ی شش گوشه بنا کرده ای؟26 آبان 1391 2977 0