دفتر مجازی شعر

دفتر شعر

پروردگارتر شو، پروردگارتر

وقت وداع، دیده به رویش دچارتر
من بی قرار بودم و او بی قرارتر

نام تو را به کوه اگر کنده ام، خطاست
عشقی و بر کتیبه ی دل، ماندگارتر

هر سو که گم شدند، تو را یافتند و باز
از بی شمار گم شدگان، بی شمارتر

عمری مرا هوای غمت پرورانده است
پروردگارتر شو، پروردگارتر

بر من خیالت از همه سو راه بسته است
اندیشه کن به زندگی بی حصارتر

هر چند هم نشینی ما آب و آتش است
ای کاش می نشست کمی در کنارتر!
 


13 شهریور 1391 264 0