دفتر شعر

من ذبح شدم به دست قربانی خویش

 

من ذبح شدم به دست قربانی خویش

در بند شدم به دست زندانی خویش

 

نفسی که هزار بار رامش کردم

انداخت مرا به دام شیطانی خویش

 12 مهر 1393 1857 1