بازگشت به شاخه والد: شعرا

صدیقه محمدجانی

دفتر شعر

آرام‌تر شدم.

با نم نم دعا

آرام ، تر شدم؛

آرام‌تر شدم.

 03 بهمن 1393 1647 0