دفتر شعر

سال های سال

 

سال های سال
سبزی و صفای باغ او شدم
من چه هیزم تری به باغبان فروختم
            که حال
هیزم اجاق او شدم؟18 شهریور 1394 929 0