مطالب موجود برای ' عرفان نظر آهاری'

دفتر شعر

دوست عزیز و کوچک خدا

من عروسکم

عروسک کسی که پشت پرده است

دست های او مرا درست کرده است

من عروسکم

عروسک خدا

دوست عزیز و کوچک خدا

یک عروسک نخی که شب به شب

توی دامن خدا به خواب می رود

روی بال نازک فرشته ها سوار می شود

تا دم حیاط آفتاب می رود

 

صبح ها خدا به من

نان داغ و آفتاب می دهد

شب که می شود مرا

توی ننوی سپید ماه

تاب می دهد

 

راستی خدا خودش برای من

یک لباس تازه دوخته

جای دگمه های آن ولی

چند تا ستاره کاشته

یک کمی هم از خودش

توی جیب من گذاشته

 

قلب یک عروسک نخی نمی زند

ولی خدا

قلب شد

توی سینه ام تپید

تیله های چشم من

اشک را بلد نبود

یک شب او

قطره قطره از کنار چشم من چکید

 

این عروسک نخی

کاردستی خداست

خنده های او چقدر

مثل خنده ی فرشته هاست

 

هیس!

فکر میکنم عروسک خدا

باز هم به خواب رفته است

یا سوار بال نازک فرشته ها

تا دم حیاط آفتاب رفته است

 

شب بخیر عروسک خدا

دوست عزیز و کوچک خدا31 مرداد 1391 4351 1