در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست
 

عاشقانه ها

شاعر: مهدیه گودرزی

26 مرداد 1398 | 207 | 2