در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست
 

عارفانه

شاعر: مهدیه گودرزی

30 مرداد 1398 | 31 | 0