در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده حمیدرضا محمودیان)

دفتر شعر

دست نوشته 1

همه ی ما جامه بر تن داریم
جامه ای از جنس زمــــــــــــــــــــــــان.....

می گذرد تا
خرقـــــــه ای شده باشد گشـــــــــــاد و ژنده

یا 

تار و پودی سفید با بوی سدر و کافور

روزی کـــــــــــــــــــــــــــــــه...........


03 شهریور 1392 976 4

رباعی

هبوط آدم از ابتدا یک اسم بود
عشق آدم به حوا کاملا محرز بود

سیب یا گندم ما را چه فرقی میکند؟
وقتی لبخند حوا را آدم طلسم بود


23 مرداد 1392 405 2