در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده هدايت كارگر شوركي)

دفتر شعر

نصفه سيب

يك نيمه گمشده ز عاشقان كافي بود

يك ماه براي هرچه آسمان كافي بود

در جلسه چرا شما به سمت سيني رفتي؟

يك سيب براي هر دو نيمه مان كافي بود!27 شهریور 1392 467 0