در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده حسن توکلی)

دفتر شعر

مشاعر شعر

آیا شده است شعر زبان بکشاید ؟

در هیئت یک غنچه غزل بِسراید؟

 

یا وقت غروب ، طعم انارِ لب بام

از بیت غزل هات دَری بگشاید ؟

 

در قعرِ عمیق نظم و آهنگ صدا

از نعره ی  دلداده  دٌری بِفشناد؟

 

وز فلسفه ، اعجاز سرودن هایت  

شعرت بِدَود ، نیم نگهی اندازد؟

 

درکوچه ی بارانی چشم تر تو

احساس شود ، شال عزا اندازد ؟

 

یا وقت نوازش به سر بیتِ غریب

از قافیه ها عطر گلاب برخیزد ؟

 

شاید بشود گفت که این حس بعید

گرقدر ندانی  به ادب،  بُگریزد!24 آذر 1392 1672 3