در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده محمد حمیدی اصفهانی)

دفتر شعر

اندر احوالات معروفیت رضای احسانپور

حيف معروف گشته اي پسرم
يکمي بوف گشته اي پسرم

پيش نابخردان قيافه مي گيري
اهل مشروب گشته اي پسرم ?

بغض کردي اگرچه مي دانم
که تو مشعوف گشته اي پسرم

تپل خوش مرام خوش لهجه
باب موصوف گشته اي پسرم

ريش داري و ريش تو خوب است
شکل گاندولف گشته اي پسرم

ترسم از آن شبي که مي گويم
پدري خوف گشته اي پسرم

هست نامت رضاي احسانپور
حيف معروف گشته اي پسرم

29/01/139306 اردیبهشت 1393 753 1

شاهکار خلقت

تو شاهکار خلقتی

بدیهه ای

تو انتهای غایتی 

غنیمتی ، غنیمتی

 

تو عشق را بدایتی

و خوب را نهایتی

تو ای همیشگی ترین

که فارغ از شراره های ساعتی

غنیمتی ، غنیمتی

 

تو آرزو

نه

عشق

نه

تو حاجتی، تو حاجتی

 

نه ساده چون رفاقتی

نه در خور خیانتی

نه در شمار عادتی

تو مأمن سعادتی

 

تو ای بلند ، ای همیشه در فراز

تو شاهکار خلقتی

غنیمتی

غنیمتی

 

15 مهرماه 1389

محمد حمیدی اصفهانی24 آذر 1392 909 0