در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده مرتضا خدايگان)

دفتر شعر

رباعي

ايـن مرتبـه هـم بيـــا ببيــن ، واضـح تر
حيران شده ي تو، از زمين واضح تر؟
گيــســوي تـــو صـــورت تـورا پوشانده
خورشيد گرفتگي ازيــــن واضـــح تر ؟


27 خرداد 1391 588 4