در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده محمدصادق کریمی)

دفتر شعر

تداعی

گل‌های یاسِ خاطره‌ام پژمرد
وقتی لباس مِشکی روی بند
از دست باد داشت کتک می‌خورد…


20 اسفند 1392 634 2