در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده رضا مهدی زاده)

دفتر شعر

قیاس های باطل

روی تو و حسادت انبوه یاس ها
گلزار چیست؟ -از رخ تو اقتباس ها

در تو چقدر جاذبه های طبیعی است
هی پرت می شوند به سمتت حواس ها

در تو شکوه عشوه گری در میان شهر
در من سکوت و دلهره ها و هراس ها

روبند روی صورت ماهت بزن مباد
مبهوت تو شوند ستاره شناس ها

گفتی که:"من کجا و رخ رو سیاه ماه؟
حال مرا بهم نزن از این قیاس ها"

«رضا مهددی زاده»13 شهریور 1395 249 0