در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده زهرا اسدی)

دفتر شعر

صدای قاری قرآن شنیده خواهدشد

تقدیم به فدائی امر به معروف و نهی از منکرشهید علی خلیلی
هزار شاهرگ غیرت بریده خواهد شد
هزار چشم الهی دریده خواهد شد
به پای امر به معروف و نهی از منکر
ز خون پاک بسیجی چکیده خواهد شد
مگر به منتظران نمی کنی نظر آقا؟
چقدر باد فغانها وزیده خواهد شد؟
به فصل غیبت کبری چند سرو رشید
ز ضرب اهل شقاوت خمیده خواهد شد
در انفصال و جدایی از شما تاکی
رگ غیوری مومن جریده خواهد شد
اگرچه می برند حلق و نای و حنجره را
صدای قاری قرآن شنیده خواهد شد
چو کوچه های تنگ بنی هاشم است این شهر
که چشم و صورت نیلی خریده خواهد شد
برای نهی منکر اگر بال و پر بشکست
ز خون حنجره این ره تپیده خواهد شد
خوشا به حالتان خبر از زخم دینداری
به گوش حضرت ارباب رسیده خواهد شد
در امتداد راه شهیدان کرب و بلا
خلیلی از تبار ولی برگزیده خواهد شد
چو شیعه وارث مولا و غربت اوست
مثال فاطمه(س) قامت خمیده خواهدشد...
05 خرداد 1393 485 1

صدای قاری قرآن شنیده خواهد شد

تقدیم به فدائی امر به معروف و نهی از منکرشهید علی خلیلی
هزار شاهرگ غیرت بریده خواهد شد
هزار چشم الهی دریده خواهد شد
به پای امر به معروف و نهی از منکر
ز خون پاک بسیجی چکیده خواهد شد
مگر به منتظران نمی کنی نظر آقا؟
چقدر باد فغنها وزیده خواهد شد؟
به فصل غیبت کبری چند سرو رشید
ز ضرب اهل شقاوت خمیده خواهد شد
در انفصال و جدایی از شما تا کی؟
رگ غیوری مومن جریده خواهد شد
اگرچه می برند حلق و نای و حنجره را
صدای قاری قرآن شنیده خواهد شد
چو کوچه های تنگ بنی هاشم است این شهر
که چشم و صورت نیلی خریده خواهد شد
برای نهی منکر اگر بال و پر بشکست
ز خون حنجره این ره تپیده خواهد شد
خوشا به حالتان خبر از زخم دینداری
به گوش حضرت ارباب رسیده خواهد شد
در امتداد راه شهیدان کرب و بلا
خلیلی از تبار ولی برگزیده خواهد شد
چو شیعه وارث مولا و غربت اوست
مثال فاطمه(س) قامت خمیده خواهدشد...
زهرا اسدی05 خرداد 1393 285 0