در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده علی احقاق جهرمی)

دفتر شعر

کاش میشد

فکر می کردم که دیگر از بدی ها رسته ام
خوب هستم، مهربانم، بر خدا دل بسته ام

فکر خوشپندارم اما چون سرابی پوچ بود
مرغ زیبای محبت از دلم در کوچ بود

کاش می شد از اسارت در تباهی ها گریخت
از سیاهی ها به سوی روشنایی ها گریخت

کاش می شد مهربان شد در تمام لحظه ها
چون پرستوها رها شد از تمام غصه ها

همچو دریاها کریم و مهربان و پاک بود
از هجوم بی امان غصه ها بی باک بود.05 مرداد 1391 1112 3