در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده زهرا مرتضایی)

دفتر شعر

...

بسم الله...

 

آن دم که کبوتر دلم گم شده بود

مجذوب همان خوشه گندم شده بود

از حج فقیرانه خود دل کندم

از بس که دلم هوایی قم شده بود

 09 مرداد 1393 588 8