در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده زهرا صادق منش)

دفتر شعر

آسمان شهر ما...

این صدای های و هوی چیست چله بهار؟

شاید اهل خانه ای در آسمان دوباره عشق را ز یاد برده اند...

رعد نعره می زند؛ابر بغض می کند

تا به اوج آسمان صدایشان بلند...

بعد مدتی،

ابر دور

رعد هم دگر خموش می شود

قطره

-طفل بی گناه این طلاق-

با شتاب

سوی مادرِ بزرگ خویش

بحر

می دود...23 مرداد 1393 918 0