در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده مینا آقازاده)

دفتر شعر

باران

در چشم من

- این آرامگاه ابری 

باران های زیادی مرده اند!

برای تسلی که آمدی

 شاخه ای بوسه

آرام

بر سنگ گونه ام بگذار...11 بهمن 1392 744 2