در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده محمد حسامی)

دفتر شعر

ایران بی حد و نصابی ...

هرسال دارد انقلابی می شود تکرار

تاریخ پیروزی حسابی می شود تکرار 

 

دنیا هواست هست؟میبینی؟که درهرسال

ایران بی حد و نصابی می شود تکرار 

 

شب رفت وخورشیداز زمانی که نمایان شد 

یک آسمان، آبی آبی می شود تکرار 

 

مانند دریایی که مواج است و طوفانی 

درخون ملت التهابی می شود تکرار 

 

خون در نگاه دشمنان افتاده از وحشت 

در چشمشان از کی؟شرابی می شود تکرار 

 

ما وارث خون شهیدانیم و از نسل...

بر دشمنان دارد عذابی می شود تکرار

 

دنیا گزینه های روی میزما این است 

«هیهات ازذلت» جوابی می شود تکرار

 

رهبر فقط فرمان دهندایران به پاخیزد 

ایران بی حد و نصابی می شود تکرار 

 

 22 بهمن 1393 563 1

باور نخواهم کرد ازمن دست برداری

دیگر نمی بینم تورا در خواب وبیداری 

باور نخواهم کرد ازمن دست برداری 

 

دیوانه ام دیوانه ات دیوانه را باید 

ازماه تاهرجاکه شد دورش نگهداری

 

فرهادخواهم شدوخواهم کند کوه ازجا 

شیرین برایت... بیستون را خاطرت داری؟

 

چشمان توطوری مرا وابسته ی خود کرد 

طوری که ماهی را اگر از آب برداری...

 

خود را کمی هم جای من بگذار میفهمی 

وابستگی را ، بعد خواهی گفت حق داری   

 

« إنّا عَرَضنا» عشق را بر آسمانها بر...

«...أشفَقنَ مِنها» من تحمل میکنم باری...

 20 بهمن 1393 597 2

ناامیدی

دارد از دستم شمار روزها در میرود

لحظه هایم مثل هم دارد برابر میرودکم کم ازدست خودم ازدست این تکرارها

کاسه ی صبرم به سر می آید و سر میرودنا امیدی نا امیدی نا امیدی حاکم است

مثل برق روستایی که سراسر میرودعشق هم درمن توان معجزه کردن نداشت

مرده ام یا روزهایم روبه پایان میرود
18 بهمن 1393 983 1