در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده مصطفی مالکی)

دفتر شعر

پرواز کن

های ای مرغ قطا پر باز کن، پرواز کن

هان عمویم پرچمت افراز کن ، پرواز کن

ماه با شق القمر اثبات و هم اعجاز کرد

آه ای ماه حرم اعجاز کن، پرواز کن...28 بهمن 1393 521 0

سقای طفلان

تشنه لب آمد به سوی آب اما پر امید

خشک لب آمد برون از آب با قدی رشید

چون اخا ادرک اخا را گفت او بی مشک و چشم

شه عمود خیمه ی سقای طفلان را کشید...28 بهمن 1393 524 0