در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده سعید کارگر)

دفتر شعر

خبط داعش

شنیده ام که به روی حرم نظر داری

خدا کند که بر این خبط، عذر بگذاری
مگر برای تو این نغز آشنا ناید

 که حرف را بچشی آن زمان برون آید
سعید! حرف دل دوستان بدانی چیست؟

چو اذن جنگ رسد جان برای داعش نیست21 اسفند 1393 272 0