در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده آرمین اسدزاد)

دفتر شعر

رسانه ها

 

لبی که تـر نکـرده ام ز جـوی بیگانگان

گـذر نبـوده کـه مـرا بـه کـوی بیگانگان

چه جاذبی میکشدم چه میشود هین مرا؟

چـرا مشاعـرم رَود به سـوی بیگانگان؟

.

.

.

.

الفــــــ... alefam.ir14 تیر 1394 239 0

شیـاطیـن در بنـد


"شَـهرُ الرَمَضـانَ الَّذی اُنـزِلَ فيـهِ القُـرآن"

عرصه یِ تجّلایِ اسلامِ عَيـان بر انـسان

مـاهِ جبـــران مـاهِ آزادیِ روح از شـهـوات

ماهِ رحمت "بَـيِّناتِ مِنَ الهُدی وَ الفُرقان"
.
.
.
.
الفـــــ... alefam.ir09 تیر 1394 777 4

صنما بتا نگارا میکل آنژ

 

جـیـــم تا نــــونِ  جهــــان مـن تویـی  !

و مــرزِ  جغرافیــایِ  تـنِ  تــو

اَرضِ  مـوعـــودِ  منـسـت  !

بتـازم بـر آن ...!  

 

که نـرمینـه یِ سَــرَانگُـــشـتـانِ بر سَـیـَلانـم

به پیـمایـشِ راهِ ابـریشـمِ فَقَـراتَت

ز چـیــــــن تا مـدیـتـرانـه

رامشـانه رقصـان و طـربناکسـت  !

 

که مـنـفـرد رهـرویِ ایـن ره خـودمم  !

تاجــری که سودایــم

تمنّــایِ خــود

در اِزایِ وصــالِ هـر دو تنـســـت  !

 

و تـو از کجـا بدانـی صـــنمم

که فـرهـمـنـدیِ این نــــگارِ تـو

طـعـنـه بـر جمیلســت وُ جمـالســت وُ کمـال  !

 

چو سـالیـانیـسـت حتـی میــکل آنـــژ

نـــــگارِ تـو را که هیــچ

در پِــیِ خـلقِ این سَــرَانگُــشتانِ در سَـیَـلان

میغــرّد "الف" مـن نتـوانم نتـــوانم نتــــــوان !

 06 تیر 1394 737 0