در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده محمدحسین خانی)

دفتر شعر

پسرم

من به تاخیر قدم های تو عاد دارم

به تمنای حضور تو شکایت دارم

تو که گفتی بروم راه شود باز عزیز

راه هموار شده قصد زیارت دارم

حیف اکنون که تو را در بغلم کم دارم

شوق دیدار تو را من به قیامت دارم

اشتراک تو ارباب جسارت باشد

سر جدا دست جداهم که جسارت باشد24 تیر 1394 587 1