در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده فاطمه اسدی)

دفتر شعر

محرم که می آید....

محرم که می آيد درونم خود به خود سياه پوش می شود
دلم برای  شنيدن يا حسين به گوش می شود


زخم گلوی شش ماهه که در ذهنم مرور مي شود
اشکم بی امان می ريزد، دلم بی هوش می شود...

 27 مهر 1394 330 0

حال دلم

دلم که می گیرد دست به قلم می شوم
گاهی میان واژه ها دچار عدم می شوم
از قصه ی خودم نه، از غصه ی دیگران که می نویسم
دیگر بی خیال غم خودم می شوم
از دست خسته ی پدر، از روح تنهای مادرم
واژه کم می آورم و از کمر خم می شوم
انگار دلم با این نوشتن ها خوب نمی شود
کم کم دارم نگران حال دلم می شوم
 08 مهر 1394 1020 0