در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده الیاس اسدزاده)

دفتر شعر

کارتن خواب

یک معضل اجتماعی ناب شده

از تاب بیفتاده و بی تاب شده


اصلا خوده عشق استُ نجاتش بدهید

این خانه به دوشُ کارتن خواب شده09 فروردین 1395 457 0