در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو نویسنده مريم قاسمي زادگان)

دفتر شعر

كشيده عكس خودش را...

حرم چه خلوت مأنوس و دلكشي دارد
كه ساده چشم مرا هرم خواب مي گيرد

كشيده عكس خودش را زني كه دور از توست
كنار گنبد و با گريه قاب مي گيرد

شبي تو را به خواب ديده كه پر از نوري
برات گشته به قلبش جواب مي گيرد

به خواب ديده كه در ازدحام آدم ها
نشسته گوشه اي از دستت آب مي گيرد

پريده قبل اذان خواب از سرش و
دوباره جاي حضورت غياب مي گيرد13 اسفند 1394 496 0

كشيده عكس خودش را...

حرم چه خلوت مأنوس و دلكشي دارد
كه ساده چشم مرا هرم خواب مي گيرد

كشيده عكس خودش را زني كه دور از توست
كنار گنبد و با گريه قاب مي گيرد

شبي تو را به خواب ديده كه پر از نوري
برات گشته به قلبش جواب مي گيرد

به خواب ديده كه در ازدحام آدم ها
نشسته گوشه اي از دستت آب مي گيرد

پريده قبل اذان خواب از سرش و
دوباره جاي حضورت غياب مي گيرد09 اسفند 1394 498 0