در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده محمد دهقانی هلان)

دفتر شعر

رباعی

سرخی و رسالتی محقق داری

از زخم، گذر های موفق داری

رخصت بده تا ادای دینی بکنیم

ای تیغ! تو بر گردن ما حق داری13 مهر 1395 290 0