در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده روح اله سرداری )

دفتر شعر

منتظر

در خواست فرج زبانی اش ایمان نیست
آن نامه که از کوفه رسد پیمان نیست 
ترسم که بیایی و ببینی اینجا 
کس طالب تو پادشه خوبان نیست 


03 مرداد 1396 114 0