در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده مجتبی نخعی نژاد)

دفتر شعر

شکل های با هم بودن

تو با منی

شبیه برگ با درخت

کافیست کمی باد بیاید

کافیست هوا کمی سرد شود
#مجتبی_نخعی_نژاد11 بهمن 1396 102 0