در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده ابوالقاسم کریمی)

دفتر شعر

دوبیتی

دل انسان به حرص و کینه چرکین

کویر آلوده و دریاچه غمگین

مصیبت ها به دوشش دارد آن کس

که میخواهد جهان را بهتر از این


18 اردیبهشت 1397 48 0

باور کارون

تبر بازوی جنگل را بریده
بیابان جان هامون را خریده
طلوع منطق سیمانی سد
به مرز باور کارون رسیده


13 اردیبهشت 1397 86 0

بهار آمد

بهار آمد ، ولی غمگین و خسته
تبر ، لبخند جنگل را شکسته
به جای موج آب و رقص ماهی
علف بر دامن هامون نشسته


08 اردیبهشت 1397 40 0

بهار آمد

بهار آمد ، ولی غمگین و خسته
تبر ، لبخند جنگل را شکسته
به جای موج آب و رقص ماهی
علف بر دامن هامون نشسته


08 اردیبهشت 1397 95 0

عریان ترس

هوا سرد است و من عریان ترسم

درون ِ مسلخ ِ زندان ِترسم

من ِ ویران شده در سیل ِ اندوه

گرفتار تب ِ سوزان ترسم


28 فروردین 1397 48 0

عریان ترس

هوا سرد است و من عریان ترسم

درون ِ مسلخ ِ زندان ِترسم

من ِ ویران شده در سیل ِ اندوه

گرفتار تب ِ سوزان ترسم


28 فروردین 1397 128 0