در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو نویسنده مهدیه گودرزی)

دفتر شعر

عارفانه


#عارفانه

آتش عشق، به صد گونه خطا می ارزد
مَرَض عشق،به داروی شفا می ارزد

بارها توبه کنی وشکنی در ره عشق
اشتیاق تو به این گونه وفا می ارزد

بخودت زهردهی،زُهدعبادت بچشی
به وصالش میِ این جام جفا می ارزد

پروبال هوست سخت ببندی چواسیر
این اسارت به بسی نفس رها می ارزد

سخت بالا بروی،سهل بیفتی ز دو پا
کوه پیمایی این قاف بلا می ارزد

مِحنت ازجورفلک،آد