در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده سیدمجتبی موسوی)

دفتر شعر

تابلو

و هزاران بار مردن ، زنده شدن
در ثانيه هاي گنگ بدون تو....
رودخانه هاي بدون ماهي.....
و ماهي هاي بدون آب......
اين آخرين تابلو حماسه آدم و زندگي است
اگر....
آري اگر
عشق نباشد
 


06 مهر 1398 88 0

هذیان

شبهاکه شبنم روی دل انبوه میشد یک کاه غم بی تو برایم کوه میشد عشق تو وشوق رسیدن باتوبودن انبوه درانبوه درانبوه میشد


06 مهر 1398 102 0