در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده محمد جهانی نسب)

دفتر شعر

مرغ مهاجر

و سفر عاقبت مرغ مهاجر باشد

یا به چنگال عقاب
یا به تیر صیاد

چه تفاوت بکند نوع پریدن اما
وای از آن مرغ مهاجر که اسیر قفس است

و گدازنده تر از حال اسیران قفس
ریسمانی است که بر پای دل است

مرغک بیچاره

نه امیدی است به دل
نه امیدی است به بال
 


22 دی 1398 27 0