در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده سعادت ایران نژاد)

دفتر شعر

از ما كه گذشت . . .

از مــا كــه گــذشــت اي دل ديــوانـــه
گـوينــد بــه هــم زمــا بسـي افسانــه
بعد از من و تـو بـر سر هر كـوي و گـذر
در مسجــد و ديـــر و كعــبــه و بتخانـه

سعادت ايران نژاد زمستان

1391


20 مهر 1392 569 5

... اي عشق

تقديم به همه دوستان پاك و خوبم كه نماد عشق الهي و مهرباني اند

 ...ای عشق

تـو زیبـــاتــــر ز هــــر زیبــــایـی ای عشق

تـو از افـــلاك هـــــم بــالایــــی ای عشق


تـو دارویــــی، تــــو درمــــانـی، تـــو دردی

تو شادی بخش و جان افـزایــی ای عشق


شـوی پیــــدا بــه هــــر آفـــاق و انـفــس

عجـیـب اینجـاســت ناپیـــدایــی ای عشق


بــه هــــر دل پــــــا نهـــی آنـــرا بســوزی

تـو ویــرانـگـــر تــو آتــش زایـــی ای عشق


همـه عشـاق را سـرمسـتـــی از تــوست

تو جــام بـی غــش صهـبـــایـی ای عشق


بـه رســوایــــی كـشــیـــــدی كـــار دل را

ز رسـوایی چـه بی پــروایـــــی ای عشق


بـه مـــوج خود شــكسـتــی كشــتـی دل

خــروشـان همــچنان دریــایـــی ای عشق


تــو را پـنـــهــان كـــنــــم در دل ز اغــیـــار

ولـی از چـهـــره ام پـیــــدایــی ای عشق


بـه هــر جــایــی كه بگـــریـــزم زدستـــت

 تـــو از من زودتـــــر آنـجــــایـی ای عشق


به مــلـك جــان تـویــی سلــطـان و حاكـم

همه گوشم، چه مـی فرمـایی ای عشق؟


تـو را گـنـجــایـشــی در واژه هــا نیـســت

تـو پـــر معنــا تــریــن معـنایــی ای عشق


از آن روزی كــــه غـوغـــایـــت بپــــا شــد

شـدم خامـوش و تـو گـویـــایـی ای عشق

                    "سعادت ایران نژاد "


13 مهر 1392 518 1

شعر آسماني

شعرم را
صبحگاهان
به نسیم می سپارم.
شعرم
با عطر گیسوان تو
به آسمان خواهد رفت
. . . . . . . . . شعرم آسمانیست.

 


17 اردیبهشت 1392 418 3

غم عشق

تـا کی ز فــراق تــو دلـــم خــون بـاشــد؟
سرگشـته و زار همـچـو مجـنــون بـاشــد

آن کس که ندارد غم عشقت ای دوست
بایـد کــه از ایـن معــرکـه بیـــرون بـاشــد10 اردیبهشت 1392 623 2

رباعي شكسته

در ملک دلـم زلــزلـه چـون بــم شده است
چـون زلف تو آشفـته و در هـم شده است
گــو یـنــد کـســان کــه بازسازيـش کــنيم!
بـشـکسته کجا بـنـای محـکـم شده است؟


 فروردین 1391


21 اسفند 1391 611 1

ياد تو

در دشـت جنـــون  عاشــق ديـوانــه منــم
در شعـلــه شمــع، همـچو پــروانـــه منــم
هر چنــد کـه غايبــی ز چشـمم ای دوسـت
بـا  يــاد  تــوام ٬ ز  غـيــر  بيــگــانــه  منــم

 

                                                       


15 اسفند 1391 641 2

شب يلدايي

جـز چهـره ماهت به شب من قمري نيست
جـز برق نگاهـت به دل مـن شـرري نيست

جــز عـكــس رخ يـــار در آيـيــنــه قـلـــبــم
نقــشي كه بمانـد به دلم٬ از دگري نيـست

بنگـــر شـب يـلـدايي مـا را كه چـو زلـفــت
تاريــك و بلـنـدست و امـيـد سحري نيـست

گفـتــم به دعـايــي ز خــدا وصل تـو خواهم
اين سوختـه دل را ز دعا يك ثمري نيـست

يارا تــو بيـــامـــوز كـنــون رســـم وفــــا را
هر چنـد كـه دانم ز جفايـت حذري نيـست

پيـغـام بگـفـتــم بـــه صـبـا تــا بــه تــو آرد
غافل كـه بـه كوي تـو صبا را گذري نيست

گـر اشـك بـريــزم ز فــراقـت هـمـه شبهـا
در روز وصـال تــو بــرايـــم بصــري نيـست

ترسم كه بميرم زغم عشق تو اي دوست
روزي تـو بيـايـي كه ز خاكـم اثـري نيسـت

                                     

25 بهمن 1391 543 4

بهانه

باز ايـن دل بهــانــــه اي دارد
تـب و تـاب تــرانــــه اي دارد

دل ديــوانـــه ام بـراي تو يــك
غـــزل عــاشـقـــانــه اي دارد

مـرغ دل زلـف و خـال تو ديــد
مـيــل دامـي و دانــه اي دارد

در خم زلـف يار پـا بست است
سـر زلفـــي و شـانـه اي دارد

عشق، آوارگي به كوي حبيب
عقل، راهـي به خانـه اي دارد

نكـنـد فهــم حكــم شـرعـي را
هــــوس تـــازيــــانــــه اي دارد

گر چــه معــذور داشـتي دل را
بــاز ايـــن دل بهـــانـــه اي دارداسفند ماه 1390


09 دی 1391 489 3

طناب عشق

مـا را به طنـاب عشق بر دار كنيد
بـا بـاده عشق مسـت ديــدار كنيد

در مسلخ عشق جـاودان خـواهـد شد*
آن را كــه شهــيـد روي دلـــدار كنـيـد**


 

*ولا تحسبن الذين قتلو في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون(قران كريم)

** شهيد نظر مي كند به وجه ال


18 آذر 1391 609 2

رباعي شكسته

در ملک دلـم زلــزلـه چـون بـم شده است


چـون زلف تو آشفـته و در هـم شده استگــو یـنــد کـســان کــه بازسازيـش کــنيم!


بـشکسـته کجـا بـنای محکـم شده است؟                                            سعادت ایران نژاد- فروردین 1391

 15 آذر 1391 501 2