در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده علی مهدیزاده)

دفتر شعر

رباعی


در مانده ام ای بزرگ! "یاری" بفرست
پائیز دراز شد بهاری بفرست
آویختم از هرچه خودم را بگسست
با دست خودت طناب داری بفرست...


16 بهمن 1391 1007 4