در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده سارا ایزدی)

دفتر شعر

قحطی

تو رفته ای

قحطی آمده

من مانده ام و

چشمانی که،

سوء تغذیه گرفته اند...11 مهر 1392 450 4

ماه شب چهارده

نیمه تمام مانده اند
شعرهایم

تقصیر من نیست
روی ماه تو
کامل نشد...


25 اردیبهشت 1392 1494 5