در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده عباس انصاری)

دفتر شعر

پس اگر او از دلم بيزار باشد بهتر است ...

گاه گاهي پنجره، ديوار باشد بهتر است
بين گل ها اندکي هم خار باشد بهتر است

از زيادي رفيقانم دلم غم خانه شد
پس اگر اطراف ما اغيار باشد بهتر است

مردن تدريجي و هر روزي و زجر و عذاب
گاه گاهي مردن با دار باشد بهتر است

کار دل وقتي فقط غم خوردن و بيهودگي ست
چند ساعت هم فقط بيکار باشد بهتر است

از سلامت که فقط کفران نعمت کرده ايم
چند روزي اين بدن بيمار باشد بهتر است

خواب وقتي مي شود زنجيره کابوس ها
چشم از شب تا سحر بيدار باشد بهتر است

درد معشوقي ز عاشق پيشگي بيداد تر
پس اگر او از دلم بيزار باشد بهتر است

اينقدر آئينه ها را روبروي هم نگير
روبروي درد ما ديوار باشد بهتر است


07 فروردین 1392 2459 6