در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده معصومه حسن زاده)

دفتر شعر

دور

به دور مبتلا شده ای ای دل

هر جا بروی

باز

به من برمی گردی18 اردیبهشت 1392 894 6