در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده محسن جلالی)

دفتر شعر

آرام آرام رو به نا آرامی...

هر روز غروب و غربت و ناکامی
در حسرت همدمی، دمی، پیغامی

بی روی تو ماه من دلم دریایی است
آرام آرام رو به نا آرامی...18 اردیبهشت 1392 781 3