در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو نویسنده میثم پارساشریف)

دفتر شعر

شاعر!

شیرینی طعم سیب دارد شاعر

یک زندگی عجیب دارد شاعر

 

باران به زمین فکر او می بارد

کلی کلمه به جیب دارد شاعر27 خرداد 1392 596 7