در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده مرضیه کامکار)

دفتر شعر

بشر

گیریم بشر همان است

که تو می گویی؛

همان آمینو اسیدهای تکامل یافته ی دو پا!!

حال به من بگو

"عشق"

با کدام انفجارها و ادغام ها

بوجود آمده ..؟؟!!16 آبان 1391 724 10

مرا دار بزن!

مرا دار بزن

!

مهم نیست اگر نمی دانی

او که عشقبازیِ مان را میان دست نوشته هایم خواندی؛

!خود ِ خیالی ات بودی

..

آنجا که تب دوست داشتنت راسرد می کردم

و در داغی نداشتنت می سوختم ؛

من و تو

شاید به تو

خیانت کردیم

!!
09 آبان 1391 793 20