در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده علی احمدپور)

دفتر شعر

بهتر ازجان

تا به کی باید تو را کردن صدا
جزتو نی باشد به درد ما دوا

درد هجرانت مرا کرده  اسیر
ای عزیز  بهتر از  جانم  بیا

چاره  دردم فقط از تو بود
من نمی دانم تو را یابم  کجا

دیدن مه روی مهرویان چه سخت
سخت باشد دیدنت ای باوفا

رمز دیدارت نمی دام که چیست
من از ین رو گشته ام غرق بلا

ماه من خورشید من ای هستی ام
من کجا و دیدن  دلبر کجا

آخرین حرفم بود از تو گله
تا به کی باید بگویم که بیا


01 مرداد 1392 461 5