در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

مطالب موجود برای ' احساس'

دفتر شعر

نا کجا آباد

ناکجاآباد

انـدیـشـه ام خشـکیـد در ایـن ناکجـا آباد
این ناله ها هـرگـز نمی گنـجد در این فـریـاد

تـا در کف تـو رشــته تـقـدیـرهای ماســت
پــروردگــارا داد خــواهــم من از این بیــداد

من بنـده سـرکش نبــودم نیســـتم شـــاید
این بار از دســتت عـنــان بنــده ای افتـــاد
 
تو ســوزها در ســینه خواهی ناله ها در دل
من یک خـدای شــاد می خواهم خـدای شـاد

من شـعـرهای تـازه می خـواهـم زبـانی نــو
من دشـت خواهم سـبزه خواهم سـایه شمشاد

من دامن یک کوه سـرکش در بغــل خواهم
من بیــد می خواهم که رقصـد با صـفای بــاد

یک چشم پر می خواهم از احساس دیدن ها
یک گــوش خالی تا که بســپارد مرا در یـــاد

مریم محبوب -1388


11 خرداد 1398 153 0