در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده زهرا جودکی)

دفتر شعر

بـانـوی جـهـانـــ . . .

بـانـوی جـهـان بـاشی و  بـا درد  یـتیمی

غـربـت زده ی  طـعـنـه ی  یـاران قدیـمی

 

بـانـوی جـهان بـاشی و بـا بـغـض بـبیـنی

دسـتـان گـره خـورده ی آن یـار  صمیـمی

 

بـانـوی جـهان بـاشی و از عاطـفه سرشار

نـفریـن تـو  اگـر هم  بـکنی بـاز  رحیـمی

 

ای وصلـه ی  پیـراهـن تـو  دامـن  بـاران

چـون آیـه ی  تطهیـر خداونـد ، عظیـمی

 

رفـتی و دعـا در غـم تـو بـغـض نشیـن اسـت

جـا مـانـده بـه سجـاده ات امـا چـه شمیـمی

 

بـانـوی جـهـان بـاشی و بـیـن در و دیـوار . . .

بـعد از  تـو  هـمـه شهـر پـر از گـرد یـتیمی

                                                                            بهار92

 

* بعد رفتم به سراغ چمدانهای قدیمی ...." آقای قزوه "

** دارد دل و دین می برد از شهر شمیمی ... " آقای برقعی "20 اسفند 1392 1328 2

کاش میشد اویس تو باشم!

هر چند غزل های من از چشم تو دور است

بـاران نگاهم همه دلتنگ ظهور است

 

وقتی تـو  نباشی دل من غرق تمناست

وقتی تـو  نباشی غزلم بی شر و شور است

 

درگیر تـوام  واژه  بـه  واژه  همه ی عمر

یک عمر  اویـس تو شدن طعـم حضور است

 

در پـلک دلم  بـاز  پـرش های مکرر *

یعنی تو می آیی و نگاهم  پُـر نور است

 

دلتنگ توام ؛ قـافیه هایم  پَـر  پرواز

پـرواز ، فـقط  سهم غزل های صبور است

 

 -------------------------------------------------------------------

*دوباره پلک دلم می پرد نشانه چیست

شنیده ام که می آید کسی به مهمانی . . . (قیصر امین پور)05 مهر 1392 910 9

عطر چادر ...

چند وقتی ست

         باران که می بارد

                   عطر چادر تو ، بلند می شود . . .24 فروردین 1392 1234 2